TOP

25

มิ.ย. 2564

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

28

พ.ค. 2564

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรมอัลมีรอซ (ยกเลิก)

03

ก.ย. 2563

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรมอัลมีรอซ

icon-noti 2