TOP

ตารางอัตราผลตอบแทนเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
ประจำเดือน สิงหาคม 2563 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
ลำดับ ประเภทเงินฝาก อัตราที่คาดว่าจะได้รับ อัตราผลตอบแทนจ่าย กราฟ
1 บัญชีออมทรัพย์ "อัลฮัจญ์" 0.350 0.466 คลิก
2 บัญชีออมทรัพย์ "อุ่นใจวัยเรียน" 0.600 0.776 คลิก
3 บัญชีออมทรัพย์ "อัลฮัจญ์ v.2" 0.500 - คลิก
4 บัญชีออมทรัพย์ "Ibank Step" วงเงินรับฝาก ≤ 10,000,000.- บาท 1.100 1.100 คลิก
5 บัญชีออมทรัพย์ "Ibank Step" วงเงินรับฝาก > 10,000,000.- บาท 0.500 0.500 คลิก
6 บัญชีประจำ ตามหลักมุฏอเราะบะฮ์ 3 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)... 0.600 0.500 คลิก
7 บัญชีประจำ ตามหลักมุฏอเราะบะฮ์ 6 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)... 0.800 0.800 คลิก
8 บัญชีประจำ ตามหลักมุฏอเราะบะฮ์ 12 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)... 1.000 1.000 คลิก
9 บัญชีประจำ ตามหลักมุฏอเราะบะฮ์ 24 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)... 1.100 1.200 คลิก
10 บัญชีประจำ ตามหลักมุฏอเราะบะฮ์ 36 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)... 1.200 1.250 คลิก
icon-noti 2