TOP
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบธุรกิจมุสลิมที่ต้องการแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงรีไฟแนนซ์สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น

cover-image

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจมุสลิม รวมถึงรีไฟแนนซ์สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น

ประเภทสินเชื่อ

 • สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา
 • สินเชื่อหมุนเวียน
 • สินเชื่อเพื่อการค้ำประกัน
 • สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 200 ล้านบาท

หลักประกัน

ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อใหม่ระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและปัจจัยต่างๆในการพิจารณาสินเชื่อแต่ละราย
 • สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี
 • สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ประกอบการมุสลิม
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี

อัตรากำไร

 • ผู้ประกอบการมุสลิมทั่วไป
ประเภทสินเชื่อ ปีที่ 1 - 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป
สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา SPRL – 1.50% SPRL – 0.50%
วงเงินหมุนเวียน SPR -0.50%

 

 • ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม(TMTA) และผ่านการรับรองจากนายกสมาคม  
 • ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจมุสลิม Muslim Business Matching(MBM) และผ่านการรับรองจากผู้นำกลุ่ม(อามีร) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ประเภทสินเชื่อ ปีที่ 1 - 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป
สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา SPRL – 2.00% SPRL – 1.00%
วงเงินหมุนเวียน SPR - 1.00%

หมายเหตุ : 

1.กรณีลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ(MRTA/MLTA) 100 % ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 5 ปี ลดอัตรากำไรลง 0.25% ในปีแรก

2.SPRL,SPR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม Front End Fee ไม่ต่ำกว่า 0.50% ของวงเงินสินเชื่อ
 • กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดอายุสัญญาภายในระยะเวลา 5 ปี คิดค่าธรรมเนียมPrepayment Fee ในอัตรา 2.00% ของราคาทุนคงเหลือ(เงินต้นคงเหลือ)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศของธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

11 มกราคม 2561

ไอแบงก์ ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

7 กุมภาพันธ์ 2563

ไอแบงก์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

icon-noti 2