TOP

 

 

cover-image
บริการโอนเงินออกต่างประเทศ (Outward Remittance)

บริการโอนเงินไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยใช้ ระบบงาน SWIFT เป็นช่องทางในการส่งคำสั่ง

cover-image
บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (Inward Remittance)

บริการรับเงินที่โอนเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อจ่ายเงินตามคำสั่งให้ผู้รับเงินตามวัตถุประสงค์

icon-noti 2