TOP

 

 

cover-image
ชิปปิ้งการันตีหรือใบสั่งปล่อยสินค้า

เป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการด้านการเปิด L/C หรือ ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Bill for Collection)

cover-image
สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า

เป็นการให้สินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคารในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นำเข้า โดยที่ ธนาคารจะจ่ายเงินตามตั๋วสินค้าเข้าล่วงหน้าให้แก่ธนาคารในต่างประเทศไปก่อน

cover-image
ตั๋วเรียกเก็บเงินสินค้าเข้า

เมื่อ ธนาคารซึ่งเป็นธนาคารของลูกค้า(ผู้นำเข้า) ได้รับตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bill for Collection)

cover-image
เลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า และการแก้ไข/ ยกเลิกแอลซี

เป็นบริการที่ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารของผู้นำเข้าได้ออกL/C

icon-noti 2