TOP
cover-image
ออมทรัพย์ 20/15 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  20 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  15 ปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  120,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  1 เดือน-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  100%

ผู้สนใจ 320 คน
ตะอาวุน MRTA บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  3 ปี - 30 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระครั้งเดียว
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  15-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 418 คน
พิทักษ์ทรัพย์ พลัส บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  1 ปี - 30 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระครั้งเดียว
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  20 - 65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 301 คน
icon-noti 2