TOP
cover-image
คุ้มภัย MRTA บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  2 ปี - 30 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระครั้งเดียว
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  15-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 219 คน
ตะอาวุน MRTA บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  3 ปี - 30 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระครั้งเดียว
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  15-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 310 คน
ประกันชีวิตกลุ่ม (ibank Group PA.) บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  1 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระปีต่อปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  400,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  15-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 396 คน
ตะฮ์ซีน 20/20 บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  20 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  20 ปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  1 เดือน-70 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  110%

ผู้สนใจ 311 คน
icon-noti 2