TOP
cover-image
คุ้มภัย MRTA บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  2 ปี - 30 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระครั้งเดียว
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  15-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 401 คน
ตะฮ์ซีน 20/20 บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  20 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  20 ปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  1 เดือน-70 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  110%

ผู้สนใจ 412 คน
ออมทรัพย์ 20/15 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  20 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  15 ปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  120,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  1 เดือน-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  100%

ผู้สนใจ 398 คน
ตลอดชีพ 95/20 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  ถึงอายุ 95 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  20 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง

  ถึงอายุ 95 ปี

 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ

  20 ปี

 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  150,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  1 เดือน-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  100%

ผู้สนใจ 443 คน
icon-noti 2