TOP
cover-image
เซฟวิ่ง 10/4 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  10 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  4 ปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  1 เดือน-75 ปี

 • ปีที่ 2,4,6,8

  รวม 4 ครั้ง รับครั้งละ 2%

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  400%

ผู้สนใจ 746 คน
ตะฮ์ซีน 20/20 บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  20 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  20 ปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  1 เดือน-70 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  110%

ผู้สนใจ 482 คน
ตลอดชีพ 95/20 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  ถึงอายุ 95 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  20 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง

  ถึงอายุ 95 ปี

 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ

  20 ปี

 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  150,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  1 เดือน-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  100%

ผู้สนใจ 507 คน
ยะซาร 15/8 บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  8 ปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  100,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  1 เดือน-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ปีที่ 2,4,6,8,10,12,14 รวม 7 ครั้ง รับครั้งละ 5%

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  200%

ผู้สนใจ 709 คน
icon-noti 2