TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ได้รับผลกระทบทางตรง

ลูกค้ารายเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ที่อยู่อาศัย หรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย  อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศส่วนราชการ

 

ผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม

ลูกค้ารายเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ที่อยู่อาศัย หรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย  อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศส่วนราชการ

cover-image

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ลูกค้ารายเดิมที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน หรือสินเชื่อธุรกิจแบบมีกำหนดระยะเวลาของธนาคาร
 • กรณีขอผ่อนปรนการชำระหนี้ ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อต้องมีสถานะการจัดชั้นหนี้ไม่เกิน B2 และต้องชำระหนี้ให้เป็นปกติก่อนจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • กรณีขอวงเงินสินเชื่อส่วนเพิ่ม ต้องมีสถานะการจัดชั้นหนี้ B1
 • ยกเว้นลูกค้าที่อยู่ระหว่างชำระเฉพาะกำไร (Grace Period) หรือลูกค้าที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) หรือผู้ประกอบการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและสินเชื่อเช่าซื้อ

มาตรการขอผ่อนปรนการชำระหนี้

ผู้ได้รับผลกระทบทางตรง

 • สินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ให้พักชำระหนี้เงินต้นและกำไรระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นให้พักชำระหนี้เงินต้นโดยชำระเฉพาะกำไรระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ขอพักชำระหนี้ เมื่อสิ้นสุดมาตรการให้ใช้อัตราค่างวดผ่อนชำระตามสัญญาเดิม ณ เวลานั้น
 • สินเชื่อธุรกิจแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันให้พิจารณาเป็นรายๆ

ผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม

 • สินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ให้พักชำระหนี้เงินต้นโดยชำระเฉพาะกำไรระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ขอพักชำระหนี้ เมื่อสิ้นสุดมาตรการให้ใช้อัตราค่างวดผ่อนชำระตามสัญญาเดิม ณ เวลานั้น
 • สินเชื่อธุรกิจแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันให้พิจารณาเป็นรายๆ

-------------------------------------------------------------------

 • กำหนดอัตรากำไรตามสัญญาสินเชื่อเดิม
 • ยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด (Late charge) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ จนถึงวันที่ทำนิติกรรมสัญญา

มาตรการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม

 • ธนาคารจะพิจารณาวงเงินตามความจำเป็นและความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ระยะผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
 • กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ระยะผ่อนชำระต้องไม่เกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาสินเชื่อแบบมีหลักประกันเดิม
 • กรณีขอวงเงินส่วนเพิ่มร่วมกับขอผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้เดิมระยะผ่อนชำระสำหรับขอวงเงินส่วนเพิ่มต้องไม่เกินระยะวลาที่ขอผ่อนปรนการชำระหนี้เดิม
 • สำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคกำหนดอัตรากำไร SPRR - 3.5 % ต่อปี
 • สำหรับสินเชื่อธุรกิจกำหนดอัตรากำไร SPRL - 2.75% ต่อปี
 • กรณีเป็นสินเชื่อเดิมแบบมีหลักประกันให้ยกเว้นการประเมินราคา
 • ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front end Fee
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมอื่นให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร

ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย

ลูกค้าสามารถตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยตามประกาศส่วนราชการ คลิกที่นี่

วิธีตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2563 ตามประกาศราชการ
1.เข้าสู่เว็บไซต์ http://portal.disaster.go.th/portal/public/index.do;jsessionid=142F64F78C1C3CBA1605E96098FA77C9#dataTable
2.เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหา
3.เลือกประเภทภัย เลือก อุทกภัย
4.เลือกสถานะ เลือก ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
5.กดค้นหา

ระยะเวลาดำเนินการ

ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2563

ไอแบงก์ ช่วยต่อเนื่อง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมระยะที่ 2

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2

5 มิถุนายน 2563

ไอแบงก์ เร่งช่วยลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดีที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไปแล้วเกือบ 2,000 ราย

25 พฤษภาคม 2563

ไอแบงก์รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมงานแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง” ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้นำแถลง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

icon-noti 2