TOP
background-cover
มาตรการตามนโยบายรัฐ
กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีคุณภาพประเภทสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPFของธนาคาร  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยลดภาระผ่อนชำระค่างวดระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน

cover-image

 

 

คุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าหลักเกณฑ์และและมาตรการผ่อนปรน

ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เดิมของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  โดยต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีสถานะเป็น NPF  ณ วันที่อนุมัติสินเชื่อ และให้ยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่จัดทำนิติกรรมสัญญา มีมาตรการให้ความช่วยเหลือแยกตามประเภทสินเชื่อ ดังนี้

ประเภทสินเชื่อ มาตรการให้ความช่วยเหลือ

สินเชื่อบุคคล

  • สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน
พักชำระหนี้เงินต้นและกำไร ระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาวงเงิน และให้นำค่างวดที่พักชำระไปชำระในงวดสุดท้ายตามสัญญา
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase) วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท พักชำระค่างวด ระยะเวลา 3 เดือน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่ออเนกประสงค์ที่นำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
พักชำระหนี้เงินต้นและให้ชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาวงเงิน และให้นำค่างวดที่พักชำระไปชำระในงวดสุดท้ายตามสัญญา

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  • สินเชื่อธุรกิจแบบมีกำหนดระยะเวลา
  • สินเชื่อธุรกิจ MSMEs

วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

พักชำระหนี้เงินต้นและให้ชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาวงเงิน และให้นำค่างวดที่พักชำระไปชำระในงวดสุดท้ายตามสัญญา

เอกสารข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

  • สำเนาบัตรประชาชน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ / สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์

  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
  • หนังสือรับรองนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ขั้นตอนขอรับมาตรการของลูกหนี้

  • สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเช่าซื้อ :  สามารถ Download ใบคำขอในเว็บไซต์ธนาคาร หรือติดต่อขอรับใบคำขอฯ ผ่านหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณายื่น ณ สาขา หรือสำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา
  • สินเชื่อบุคคล : ลูกหนี้สามารถ Download ใบคำขอในเว็บไซต์ธนาคารเพื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่มีลายมือกำกับนำส่งโดยวิธี  Scan / ถ่ายภาพเอกสารให้ชัดเจนส่งมาที่ covid19@ibank.co.th หรือกรณีที่ลูกหนี้ไม่สะดวกในการใช้ช่องทางอีเมล์ สามารถติดต่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยให้สาขาอำนวยความสะดวกในการรับใบคำขอฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนลูกหนี้และ Scan เอกสารนำส่งมาที่ covid19@ibank.co.th เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางที่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

ยื่นคำขอตั้งแต่ 1 เมษายน 2563  -  30 มิถุนายน  2563

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2563

ไอแบงก์ ช่วยต่อเนื่อง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมระยะที่ 2

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2

5 มิถุนายน 2563

ไอแบงก์ เร่งช่วยลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดีที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไปแล้วเกือบ 2,000 ราย

25 พฤษภาคม 2563

ไอแบงก์รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมงานแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง” ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้นำแถลง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

icon-noti 2