TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเดิมของธนาคาร ที่มีวงเงินรวมทั้งกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้วงเงินเพิ่มเป็นบัญชีใหม่สูงสุดไม่เกิน 20% ของภาระหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562

cover-image

 

 

วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำให้แก่ลูกค้าเดิมของธนาคาร ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อต้องการสภาพคล่องเพิ่ม เพื่อประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา / นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคารที่มีวงเงินรวมทั้งกลุ่ม ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่นับรวมวงเงินตามภาระผูกพัน วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ 
 • ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET และ MAI
 • ไม่เป็น NPF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ

วงเงินสินเชื่อต่อราย

วงเงินเพิ่มเป็นบัญชีใหม่สูงสุดไม่เกิน 20% ของภาระหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้นับรวมสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทรวมสินเชื่อเช่าซื้อ Fleet เพื่อการประกอบธุรกิจ ยกเว้นวงเงินตามภาระผูกพัน วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระคืนไม่เกิน 2 ปี  ปลอดชำระเงินต้น 6-12 เดือน
 • วงเงินทุนหมุนเวียนทบทวนวงเงินทุกปี และให้ปรับลดภาระหนี้ลง 20% ในทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนที่ 12 ตามประกาศ พรก.ฯ  โดยมีเงื่อนไขของตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้

            1. ระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้อง

                ใช้เอกสารประกอบในการออกตั๋ว

            2. วันที่หมดอายุของตั๋วสัญญาใช้เงินต้องไม่เกินระยะ

                เวลาตามมาตรการ Soft Loan

อัตรากำไรผ่อนชำระ

2% ต่อปี  (ยกเว้นการเรียกเก็บกำไรในช่วง 6 เดือนแรก)

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของธนาคาร 
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระหนี้ (Late charge) 
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา  (Prepayment Fee)

หลักประกัน

หลักประกันเดิม (ถ้ามี) โดยไม่ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่

เกณฑ์การพิจารณา

 • พิจารณาตามคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ
 • พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตการนี้โดยเฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อเป็นการจัดสรรการให้สินเชื่อและกระจายความช่วยเหลือให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้อย่างทั่วถึง
 • กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ (SLA) ในการอนุมัติสินเชื่อไม่เกิน 10 วันทำการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาเอกสารส่วนตัวกรรมการผู้มีอำนาจ
 • หนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
 • ข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการใช้ Soft loan4.งบการเงินนำส่งสรรพากรปีล่าสุด

วงเงินโครงการ

2,000 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ

ขึ้นอยู่กับวงเงินและระยะเวลาตามมาตรการ Soft Loan ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2563

ไอแบงก์ ช่วยต่อเนื่อง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมระยะที่ 2

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2

5 มิถุนายน 2563

ไอแบงก์ เร่งช่วยลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดีที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไปแล้วเกือบ 2,000 ราย

25 พฤษภาคม 2563

ไอแบงก์รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมงานแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง” ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้นำแถลง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

icon-noti 2