TOP
รายการ/ชื่อเรื่อง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตเชียงใหม่ บริเวณชั้น 2-4 ของสาขาถนนช้างเผือก เชียงใหม่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขานนทบุรี
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 สำหรับ 5 กระบวนการ
จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) (TFRS 9)
จ้างปฏิทินธนาคาร ปี 2564
จ้างผู้ให้บริการโครงการระบบบริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมเเพื่อการศึกษา (ESL)
จ้างนำรถยนต์เข้าซ่อมแซม ทะเบียน ศน 6808 กทม
จัดจ้างผลิตของที่ระลึกประเภทหน้ากากผ้าปิดจมูก ในกิจกรรมธนาคาร ประจำปี 2563
จัดซื้อระบบทดสอบการเจาะระบบเพื่อหาช่องโหว่ (Penetration Tool)
จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินธนาคาร ประจำปี 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตเชียงใหม่ บริเวณชั้น 2-4 ของสาขาถนนช้างเผือก เชียงใหม่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขานนทบุรี
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 สำหรับ 5 กระบวนการ
จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) (TFRS 9)
จ้างปฏิทินธนาคาร ปี 2564
จ้างผู้ให้บริการโครงการระบบบริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมเเพื่อการศึกษา (ESL)
จ้างนำรถยนต์เข้าซ่อมแซม ทะเบียน ศน 6808 กทม
จัดจ้างผลิตของที่ระลึกประเภทหน้ากากผ้าปิดจมูก ในกิจกรรมธนาคาร ประจำปี 2563
จัดซื้อระบบทดสอบการเจาะระบบเพื่อหาช่องโหว่ (Penetration Tool)
จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินธนาคาร ประจำปี 2563
icon-noti 2