TOP
รายการ/ชื่อเรื่อง
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 15 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน13 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 13 อัตรา รวม 41 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 34 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ฝ่ายธุรกิจSMEs3 สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2565
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประจำศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2565
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 29 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 23 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 10 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ฝึกอบรม รามคำแหง 87 จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ฝ่ายธุรกิจ SMEs3 สำนักงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 15 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน13 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 13 อัตรา รวม 41 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 34 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ฝ่ายธุรกิจSMEs3 สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2565
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประจำศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2565
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 29 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 23 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 10 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ฝึกอบรม รามคำแหง 87 จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ฝ่ายธุรกิจ SMEs3 สำนักงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565
icon-noti 2