TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขายโสธร พิเศษ
จัดจ้างการบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์เครื่อง ATM พิเศษ
จัดจ้างบริการเช่าวงจรข้อมูลสื่อสารและความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาอุตรดิตถ์ พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานศูนย์ประจำจังหวัดยะลา ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานศูนย์ประจำจังหวัดสตูล ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิเศษ
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)รองรับการใช้งานโครงการพัฒนาระบบ AML/KYC สอบราคา
จัดจ้างพัฒนาระบบงานศูนย์กลางเก็บข้อมูลผู้ใช้งานภายนอก พิเศษ
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล (SSL VPN) เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างติดตั้งและบริการบำรุงรักษา Software Anti Virus ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2