TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างพัฒนาระบบวิธีการตัดชำระสินเชื่อแบบมีระยะเวลาจาก Horizontal เป็น Vertical -
การพัฒนาระบบ New Bulk Payment (ISO20022) -
การจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า ประกอบด้วยจดหมายติดตามทวงถาม,ใบเสร็จรับเงินด้านสินเชื่อและพิมพ์พับปิดผนึกอัตโนมัติพร้อมจัดส่งไปรษณีย์จดหมายแจ้งสถานะข้อมูลเครดิตลูกค้าสินเชื่อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกาศราคากลางงานพัฒนาระบบการนำส่งรายงานที่มีลักษณะเฉพาะให้แก่กรมสรรพากร -
จัดจ้างบริการเติมเงินสด ดูแลเงินสด การซ่อมบำรุงขั้นต้น เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ในเขตภูมิภาคและ ปริมณฑล จำนวน 14 เครื่อง พิเศษ
การจัดจ้างบริการเติมเงินสด ดูแลเงินสด การซ่อมบำรุงขั้นต้น เครื่องบริการฝาก - ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ในเขตภูมิภาค ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 พิเศษ
การจัดจ้างติดตามและกลับเข้าครอบครองรถ ปี 2563 ตกลงราคา
จัดซื้อ Notebook จำนวน 16 เครื่อง สำหรับศูนย์สำรอง BCP เฉพาะเจาะจง
การจัดจ้างเช่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ ระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล (SSL VPN) สำหรับเปิดบัญชีนอกสถานที่ เฉพาะเจาะจง
การจัดจ้างให้บริการระบบงาน SWIFT (Global Reach Gateway) และบริการบำรุงรักษาระบบ SWIFT ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ปี 2563 พิเศษ
icon-noti 2