TOP
รายการ/ชื่อเรื่อง
จัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า ประกอบด้วยจดหมายติดตามทวงถาม ใบเสร็จรับเงินด้านสินเชื่อ และพิมพ์พับปิดผนึกอัตโนมัติพร้อมจัดส่งไปรษณีย์จดหมายแจ้งสถานะข้อมูลเครดิตลูกค้าสินเชื่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2563 สำหรับพนักงาน และลูกจ้างของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Call Center จำนวน ๗ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๓ ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างพยาบาลวิชาชีพประจำห้องปฐมพยาบาล ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ และบริการทำความสะอาดผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม และขยะติดเชื้อ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำหลังคา และปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำหลังคา และปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างเช่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานผลิตน้ำดื่มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพยาบาลวิชาชีพประจำห้องปฐมพยาบาล ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ และ การบริการทำความสะอาดผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม และขยะติดเชื้อ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2