TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร จำนวน 14,400 ถัง ประจำปี 2565 -2566 คัดเลือก
จัดจ้างการใช้บริการระบบงาน SWIFT (Global Reach Gateway) ปี 2565 พิเศษ
จัดจ้างใช้บริการบำรุงรักษาระบบงาน SWIFT ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2565 พิเศษ
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 10,000 รีม ประจำปี2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างพยาบาลวิชาชีพประจำห้องปฐมพยาบาล และบริการ ทำความสะอาด ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม ปลอกหมอน และขยะติดเชื้อ ประจำปี 2565 เฉพาะเจาะจง
จัดซื้อชั่วโมงการใช้งานระบบการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ Corpus X ประจำปี 2565 พิเศษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำนักงานสาขากระบี่ พิเศษ
จัดซื้อและพัฒนาระบบ (Software) เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม TFRS 9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประจำศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานสาขาปทุมธานี สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2