TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อระบบ Data Set ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)ระบบหลักธนาคาร Core Banking System สอบราคา
จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง Passbook Printer ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ(Data Leak Prevention) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างติดตั้งและบริการบำรุงรักษา Software Anti Virus ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 31 อัตรา ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 16 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 12 อัตรา รวม 41 อัตรา ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 37 อัตรา ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2