TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2564 สอบราคา
จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างวางแผน ผลิต และเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Communication) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างวางแผน ผลิต และเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Communication) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างเช่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างออกแบบและจัดทำบูธธนาคารในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 11,500 รีม ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างผู้ให้บริการดูแลและเก็บเอกสารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อระบบ Data Set ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2