TOP
background-image

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคาร เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และบริษัทในเครือ รวม 51 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาภาระหนี้สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะมาจากบัตรเครดิตหรือหนี้นอกระบบ ซึ่งจะเป็นบริการเสริมสำหรับสวัสดิการของพนักงานในองค์กร เพื่อสร้างสุขของพนักงานผ่านวินัยทางการเงิน สร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตของพนักงานให้มีความสุขมากขึ้น ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น โดยตัวแทนธนาคารเดินสายให้ความรู้ด้านบริหารจัดการเงิน และส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้แก่พนักงานและคนงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศเพื่อปูรากฐานสุขภาพการเงินที่มั่นคง

 

ทั้งนี้ จากการที่ตัวแทนธนาคารเดินสายให้ความรู้พบว่ามีพนักงานจำนวนหนึ่งที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ (ตามเกณฑ์ของธนาคารต้องมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน)

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
เป็นแนวปฏิบัติของธนาคาร เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

จากการที่ตัวแทนธนาคารเดินสาย เพื่อร่วม ปลดหนี้ สร้างสุขและส่งเสริมการออม ของซีพีเอฟพบว่ามีพนักงานจำนวนหนึ่งที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ (ตามเกณฑ์ต้องมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน)

ผู้บริหารซีพีเอฟจึงได้ร่วมหารือเพิ่มเติมกับผู้บริหารธนาคารเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการได้ และทางธนาคารได้อนุมัติวงเงินให้สำหรับกลุ่มที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทต่อเดือน แต่มีมาตรการเพิ่มเติม คือ พนักงานต้องมีการทำบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย-เงินออม) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และทางบริษัทจะคัดกรองพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นพิเศษ

 

การประเมินผลโครงการ
ผลลัพธ์ของโครงการ คือ เกิดประโยชน์ต่อพนักงานที่มีปัญหาหนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน หลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้ว พนักงานและคนงานมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมให้ความรู้การบริหารจัดการเงิน ช่วยให้พนักงานบริหารจัดการหนี้ของตัวเองและสามารถจัดสรรเงินสำหรับการออม โดยตัวแทนธนาคารให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีหนี้หลายทาง โดยจัดลำดับการปลดหนี้ อาทิ 1. หนี้ที่ไม่มีหน่วยงานใดกำกับดูแลหรือหนี้นอกระบบ 2. หนี้ของสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยแพง ยกตัวอย่างสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ หนี้บัตรเครดิต และ 3. หนี้ที่คิดดอกเบี้ยถูกกว่าหรือถ้าเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยเท่า ๆ กัน ให้เริ่มปลดหนี้จากหนี้ก้อนที่น้อยที่สุดก่อน

 

จากการวิเคราะห์พอร์ตข้างต้นซึ่งอนุมัติวงเงินจำนวน 19.97 ลบ. เป็นหนี้ NPF 1 ราย 0.09 ลบ. (0.49%) ทั้งนี้ ทางธนาคารได้ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร CPF เพื่อช่วยในการติดตามและควบคุมคุณภาพสินเชื่อในโครงการอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

Like

1

Tags

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

21 กรกฎาคม 2563

ไอแบงก์ ลงนามความร่วมมือ ในการรับ – ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนในคดีอาญา กับศาลยุติธรรม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ร่วมงานแถลงข่าว ลงนามความร่วมมือ

icon-noti 2