TOP
icon-bg-service

 1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการธนาคารในการกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร
 2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานประจำของธนาคาร 
 3. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคารและพิจารณากำหนดวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการ
 4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงควบคุม กำกับดูแลให้การประชุมคณะกรรมการธนาคารและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 5. ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

 1. กำหนดนโยบายภาพรวมการลงทุนของธนาคาร กำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนของบริษัทที่ธนาคาร ควรลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของธนาคาร และมีอำนาจอนุมัติแนวทางในการลงทุนและอนุมัติการลงทุนทั้งหมดของธนาคารตามที่ระเบียบกำหนด
 2. พิจารณาอนุมัติส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือที่มิได้เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
 3. พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ การขอรับการสนับสนุนทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามอำนาจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการธนาคาร
 4. เสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ ด้านบุคลากร กรอบอัตรากำลัง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ
 5. พิจารณาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงโครงการต่อเนื่องต่างๆ
 1. ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของธนาคารในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เป็นพลวัตรและยั่งยืน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำในการจ้างสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของธนาคารให้เหมาะสม
 2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ รวมทั้งมีบุคลิกภาพ และมีจิตสำนึกที่ดี
 3. พิจารณากลั่นกรองงานที่ไม่อยู่ในอำนาจของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญกับธนาคาร เช่น ธุรกิจใหม่ นโยบายผลตอบแทน นโยบายสินเชื่อ นโยบายการบัญชี และคดีความที่ธนาคารตกเป็นจำเลย
 5. พิจารณาอนุมัติ หรือ รับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะอนุกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอ
 6. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

 1. พิจารณาสอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. พิจารณาสอบทานให้ธนาคารมีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. พิจารณาสอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร
 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
 5. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินไม่ตรงกัน
 6. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่จะดำเนินการให้กับธนาคาร
 7. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 8. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร
 9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 10. กําหนดหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และต้องเปิดเผยในรายงานประจําปีของธนาคาร
 11. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายจัดตั้งของธนาคาร ข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
 12. จัดทำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคาร โดยต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
 13. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของธนาคาร
 14. สอบทานและอนุมัติ ระเบียบ กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน คู่มือปฏิบัติ และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 15. ประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม
 16. ให้มีอำนาจเรียกข้อมูล เอกสาร บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคาร และขอข้อมูลและความร่วมมือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 17. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของธนาคาร
 18. มอบหมายอำนาจให้กับคณะทำงานในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม
 19. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

  1. ให้คำแนะนำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยง

      ของธนาคาร

  2. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตาม

      นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  3. ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ

      ของธนาคารมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ

  4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์การ

      บริหารความเสี่ยงโดยรวมรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือ

      เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยคณะอนุกรรมการกำกับความเสี่ยงควร

      หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินว่า

      นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารครอบคลุมความเสี่ยงทุก

      ประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการตามนโยบายและ

      กลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  5. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหาร

      ความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง

      ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้

      สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

  6. มีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ

      งานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

  7. มอบหมายและดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบาย กระบวนการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง

      รวมถึงกระบวนการกำหนดราคาภายใน และการกำหนดเพดานความเสี่ยงที่

      สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และระดับ

      ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนควบคุม

      ความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเพดานความเสี่ยงที่กำหนด

  8. มอบหมายและดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบาย กระบวนการ และระบบการ

      บริหารความเสี่ยงในภาพรวมและประเภทความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงแนวทางหรือวิธี

      ปฏิบัติในการระบุ ประเมิน ติดตามควบคุมและรายงานความเสี่ยงรวมถึงระบบ  ข้อมูล

      ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถรองรับการบริหารจัดการและรายงานความเสี่ยงที่มีนัย

      สำคัญ โดยต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านชะรีอะฮ์ ความ

      เสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้าน

      ปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการใช้แบบจำลองใน

      การบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

      กำหนด และมีการประเมินและทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองเป็นประจำ

  9. พิจารณา ติดตามและทบทวนการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

      ของธนาคาร

10. บูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)

      การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ

      กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุ

      การดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven

      Performance)

11. ให้มีอำนาจอนุมัติทุกกรณี สำหรับการไม่จัดกลุ่มลูกหนี้ โดยพิจารณาจากผลการ

      พิสูจน์ ผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อบ่งชี้ที่ระบุในแนวทางการพิสูจน์ผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลัก

      เกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

12. ให้มีอำนาจเรียกข้อมูล เอกสาร บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ หรือ

      ให้คำชี้แจงได้ และส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบด้วย

13. ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการ เพื่อให้คำปรึกษา

      ความเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านการบริหารความเสี่ยงและอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ

      ธนาคาร โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะอนุกรรมการกำกับความเสี่ยงกำหนด

14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร  

 1. พิจารณากลั่นกรองการออกหรือทบทวนระเบียบและข้อบังคับทั้งหลายของธนาคารที่ออกตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของธนาคาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานธนาคารและดำเนินกิจการโดยทั่วไปของธนาคาร โดยให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะการใช้อำนาจในการออก การบังคับใช้ และการกำหนดแนวทางรูปแบบและประเด็นข้อกฎหมายของระเบียบและข้อบังคับ รวมทั้งพิจารณาสรุป และรวบรวมความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหาระเบียบและข้อบังคับก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
 2. ทบทวน นโยบาย กฎบัตรของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
 3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน หรือพนักงานของหน่วยงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย
 4. มีอำนาจเชิญคณะทำงาน หรือพนักงานของหน่วยงานธนาคาร เพื่อให้ข้อมูลหรือชี้แจงประกอบการพิจารณา
 5. พิจารณาและมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะการรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการ
  สอบทานสินเชื่อ และรายงานคณะกรรมการธนาคารทราบ
 1. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) รวมถึงแผนงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการสอบทานสินเชื่อ
 2. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและระเบียบ และฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
 3. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปรับปรุงแก้ไข กรณี คณะอนุกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้
  กับธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

   1. เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

       ของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร

   2. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ

       สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

   3. กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมธนาคาร

       อิสลามแห่งประเทศไทย

   4. ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของ

       แผนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของ

       ธนาคาร

   5. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรม และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

       โปร่งใสเพื่อสร้างความเข้าใจทั่วทุกระดับและให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และการมีส่วน

       ร่วมของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร ชุมชน ลูกค้า

       และประชาชนทั่วไปในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

       ที่ยั่งยืน

   6. บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)

       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ

       กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุ

       การดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity – Driven

       Performance)

   7. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

       ของธนาคารและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

   8. กำกับกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคารอย่างบูรณาการด้วยการกำกับดูแล

       กิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ตลอดจนกำกับการจัดทำ

       รายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

       ของธนาคารประจำปี

   9. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน หรือที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความ

       รับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการกำกับดูแล

       กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

 1. กำหนดแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน เพื่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการที่ดี (Information Technology & Information Technology Governance : IT & ITG) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน และควบคุมดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศของธนาคาร
 2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Roadmap) ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและนโยบาย รวมทั้งกลยุทธ์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้สนองตอบต่อแผนธุรกิจของธนาคาร และให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับภายนอกที่ธนาคารต้องปฏิบัติตาม
 3. พิจารณาการลงทุน จุดคุ้มทุนและความคุ้มค่าของระบบงานต่างๆ เพื่อประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้านการเงินและมิใช่การเงิน และความเหมาะสมเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศที่จะดำเนินการ
 4. เสนอแนะแนวทางแก้ไข และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของธนาคาร
 5. มีอำนาจในการเรียกข้อมูลเอกสาร บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหรือให้คำชี้แจงได้และ
  ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

 1. พิจารณากลั่นกรองแผนการดำเนินงานที่ผู้จัดการธนาคารนำเสนอ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร
 2. กำหนดแนวทางการประเมินให้สอดคล้องและสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการปฏิบัติงานของธนาคาร และงบประมาณ ตามที่คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบไว้
 3. กำหนดเครื่องมือชี้วัดและวัดผลด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของผู้จัดการธนาคาร
 4. พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและประเมินคุณภาพของผลงานตามแผนงานที่ผู้จัดการธนาคารเสนอ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว
 5. ให้ข้อเสนอแนะนำผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของการดำเนินงานของผู้จัดการธนาคาร และแผนแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการธนาคาร
 6. ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ
 7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม

คณะอนุกรรมการซะกาตมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบัญชีซะกาตและบัญชีซะกาตจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักการและเงื่อนไขของศาสนาอิสลาม และให้ดำเนินการตามข้อบังคับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 11 ว่าด้วย การดำเนินธุรกรรมของธนาคาร พ.ศ.2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีซะกาต

 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 1. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 2. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 3. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 4. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

icon-noti 2