TOP
background-cover
cover-image

 

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

20 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

20 ปี

ระยะเวลาชำระเงินสมทบ

20 ปี

หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

50,000 บาท

อายุผู้สมัครสมาชิก

1 เดือน-70 ปี

รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

ไม่มี

เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

110%

icon-noti 2