TOP

 

 

cover-image
โครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงาน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และบริษัทในเครือ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคาร

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

21 July 2020

ไอแบงก์ ลงนามความร่วมมือ ในการรับ – ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนในคดีอาญา กับศาลยุติธรรม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ร่วมงานแถลงข่าว ลงนามความร่วมมือ

icon-noti 2